Delen

Institutionele bias

Op 25 november presenteerden de VU en Hogeschool Inholland een onderzoek naar kansenongelijkheid op de werkvloer. Zij onderzochten hoe institutionele bias bijdraagt aan ongelijke kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. WOMEN Inc. ondersteunt dit type onderzoek en kijkt naar hoe we de kennis uit wetenschappelijk onderzoek kunnen vertalen naar de praktijk om met de resultaten maatschappelijke impact te creëren. Als werkgever zijn deze resultaten van belang om van jouw organisatie een inclusievere werkomgeving te maken.

 

Het onderzoek: naar een inclusieve werkomgeving
Uit het onderzoek komt naar voren dat hoewel werkgevers diversiteit en inclusie wel belangrijk vinden, zij werken aan een inclusieve werkomgeving ook als een ‘lastig, kostbaar en tijdrovend proces’ zien. Bovendien verwachten werkgevers dat een ‘normmedewerker’ minder ​​tijd, extra aandacht en investeringen kost dan iemand die afwijkt van de normmedewerker. Het onderzoek laat verder zien dat een integrale aanpak noodzakelijk is voor het tegengaan van institutionele bias op de Nederlandse arbeidsmarkt. Iedereen binnen de organisatie moet actief worden meegenomen om te zorgen voor structurele verandering. Lees meer over het onderzoek via: https://www.socialevraagstukken.nl/naar-een-inclusieve-arbeidsmarkt-vijf-paradoxen/

Inclusief werkgeverschap
WOMEN Inc. meent dat je je als werkgever niet afzijdig kunt houden van diversiteit en inclusie. In een diverse organisatie zijn de werknemers een afspiegeling van de maatschappij en zijn zoveel mogelijk diversiteitskenmerken vertegenwoordigd. Elke werknemer brengt weer een ander perspectief mee waardoor de organisatie beter kan inspelen op klanten of andere bedrijven. 

Maar met diversiteit alleen kom je er niet. Inclusie is de sleutel om het diversiteitsbeleid te laten slagen. Zonder inclusie loop je het risico dat werknemers de organisatie snel verlaten omdat ze zich niet begrepen voelen, de bedrijfscultuur niet bij ze past of omdat er geen ruimte is voor hun perspectieven en opvattingen. Het onderzoek van de VU en Hogeschool Inholland onderschrijft deze visie.

Om inclusief werkgeverschap te versnellen heeft WOMEN Inc., samen met verschillende partners, de Toolkit Inclusief Werkgeverschap ontwikkeld. Deze toolkit is gebaseerd op onderzoek en kennis van onze partners, en bestaat uit 6 elementen die onmisbaar zijn voor inclusief werkgeverschap: Visie en doelen, Beleid, Draagvlak en Communicatie, Implementatie op de werkvloer, Cultuur, Meten en monitoren. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat de elementen met elkaar in verbinding staan: inclusief werkgeverschap vraagt om een integrale benadering. Dit sluit aan op de conclusies uit het onderzoek, in het rapport wordt geschreven dat kansenongelijkheid en uitsluiting alleen doorbroken kunnen worden als de interventies plaatsvinden vanuit een integrale aanpak.

Van theorie naar de praktijk
Een belangrijke volgende stap is om de inzichten uit het onderzoek te vertalen naar de praktijk. Onderzoek doen, of het ontrafelen van de situatie, is een belangrijke eerste stap in het creëren van impact. Maar hoe kunnen vervolgens zoveel mogelijk mensen – in dit geval werkgevers – aan de slag gaan met de resultaten van het onderzoek? Na 15 jaar heeft WOMEN Inc. hier een duidelijke visie op, waar jij als werkgever mee aan de slag kunt: 

  • INCubator netwerk.
    Het INCubator netwerk is een netwerk van werkgevers die zich actief inzetten voor inclusief werkgeverschap, binnen hun organisatie en daarbuiten. Wil jij ook een voorloper zijn, meld je dan aan voor het netwerk.
  • Pioniersprogramma Gelijk Loon
    In Nederland verdienen vrouwen gemiddeld per uur nog altijd 14% minder dan mannen. Dat gat wil WOMEN Inc. dichten en daarvoor is de hulp van werkgevers onmisbaar. Wil jij meten of er in jouw organisatie sprake is van gelijke beloning en bijdragen aan de routekaart die andere werkgevers activeert om hier werk van te maken? Sluit je dan aan bij het Pioniersprogramma gelijke beloning.
  • Delen van verhalen
    Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er binnen een organisatie ruimte moet zijn voor de verschillende verhalen en perspectieven van de medewerkers. Door verhalen te delen ontstaat verbinding en kunnen medewerkers met diverse achtergronden zich erkend voelen in hun kwaliteiten. Dit is van belang om meer inclusie mogelijk te maken.

Blijf in gesprek met elkaar. De wetenschap is belangrijk, maar de vertaalslag naar de praktijk is cruciaal om handelingsperspectief te bieden en impact te creëren met de resultaten, en daar heb jij als werkgever een rol in.